Vydáno dne 16. 12. 2019 | Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D | 83x přečteno

Zimní údržba místních komunikací

 

Letošní zima po rozsvícení vánočního stromu začala prvními dvěma centimetry sněhu a už se snesla kritika práce zaměstnanců města. Kritika - věřím, že daná jen neznalostí a nikoliv zlou vůlí - se ovšem těch,  co s lopatou v ruce či za volantem traktoru zmírňují dopady zimy a závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v Olešnici, dotýká.

 

Tak, jak to tedy vlastně se zimní údržbou komunikací v Olešnici je?

 

Město Olešnice je vlastníkem 17,574 km místních komunikací. Z toho je 9,889 km místních komunikací III. třídy – silnic (4,5 ha) a 7,685 km místních komunikací IV. třídy -  chodníků (1,2 ha). Část chodníků sousedí s  259 domy. Část pak je v úsecích, které s domy nesousedí.

 

Je to již deset let, kdy Parlament České republiky zákonem č. 97/2009 Sb. provedl novelu zákona č.13/1977 Sb. o pozemních komunikacích. Ze zákona 13/2009 Sb. byl vypuštěn v § 27  odstavec 4, který stanovoval odpovědnost vlastníků nemovitostí, které v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací, za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku. V novelizovaném zákoně tato odpovědnost byla přenesena na vlastníka komunikace.

 

Tehdy se mohli čtenáři Olešnického zpravodaje dočíst: https://www.olesnice.cz/zpravy-z-radnice/zimni-udrzba-komunikaci-0

 

Na znění tehdejšího textu zpravodaje není třeba nic měnit, platí doposud. Město má k dispozici na úklid chodníků 5 zaměstnanců (Boskovice a místní části města dle jejich zveřejněného plánu zimní údržby pak osm). Jestliže až do roku 2009 byla odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, na vlastníkovi přilehlé nemovitosti, pak v Olešnici mělo tuto odpovědnost na 250 vlastníků domů. Někteří s tímto vědomím chodník před domem uklízeli, někteří, zvláště pak ti, co v Olešnici nebydleli, pak také ne.

 

V rámci kritického myšlení (tak důležitého v digitálním světě informací), zkusíme vypočítat jednoduchý příklad: jestliže každý z těchto 250 vlastníků domů věnoval úklidu sněhu na chodníku 10 minut, jak dlouho to bude trvat 5 zaměstnancům? Jednoduchá úvaha. Jeden zaměstnanec musí nahradit 50 vlastníků domů po jejich deseti minutách, tedy 50 x 10 minut = 500 minut. Znamená to, že zaměstnanec města musí bez přestávky uklízet sníh celou 8 hodinovou směnu.

 

Jistě, každé srovnání ve střetu s realitou pokulhává. Jsou tu samozřejmě další faktory. Že chodníků je  více, než jen těch sousedících s domy a ty uklízeli zaměstnanci města už i dříve.  Že zaměstnanci nemusí pracovat v plném počtu už jen z důvodu nemoci, či plnění jiných pracovních povinností. Že neuklízí sníh jen lopatami a hrably, ale že mají i mechanizaci (motorové kartáče a sněžné frézy).

 

Nicméně to vše si zákonodárce uvědomoval, a proto nikde nehovoří o povinnosti  uklízet sníh z chodníků a místních komunikací, ale v zákoně č. 13/1997 Sb. definuje povinnost náhrady škod. viz. příloha*

 

Plán zimní údržby

 

Pro zimní údržbu místních komunikací vydávají vlastníci těchto komunikací svůj plán zimní údržby, jehož znění zákonodárce nechává převážně na něm.

 

Výstižně zimní údržbu komentuje preambule „Plánu zimní údržby města Poličky“, kterou převzala do svého plánu i Olešnice:

„Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými finančními prostředky dle rozpočtu města.“

 

Vezmeme-li tedy, že povinnost vlastníka komunikace je dána nikoliv vymezením toho, jak sníh a náledí uklízet, ale povinností zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti, pak zákonodárce tyto pojmy také definoval. viz. příloha**

 

Lhůty ke zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

 

Do plánů údržby měst a obcí jsou většinou zakomponovány lhůty ke zmírňování závad ve sjízdnosti (nikoliv ve schůdnosti (!)) místních komunikací. Ty jsou specifikovány v § 46, prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Najdete je v plánech zimní údržby nejen Olešnice, ale i dvou sídel  „malých okresů“ Boskovic a Poličky.

 

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací:

I. pořadí důležitosti – do 4 hodin,

II. pořadí důležitosti – do 12 hodin,

III. pořadí důležitosti – do 48 hodin, po ošetření místních komunikací zařazených do I. a II. pořadí důležitosti.

 

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací

 

Velmi obdobné, avšak již na rozhodnutí vlastníků komunikací, jsou časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací. V případě Olešnice, Boskovic i Poličky je to při zjištění vrstvy sněhu vyšší než 5 cm. Plán zimní údržby Poličky přímo stanovuje, že místní komunikace a chodníky se v době od 16,00 hod do 4,00 hod následujícího dne neudržují. Stejně (16,00 hod. - 4,00 hod.) je tomu s výlukou úklidu u místních komunikací III. tříd (silnic) v Olešnici a obdobně s výlukou úklidu komunikací IV. tříd (chodníků) od 16,00 - 6,00 hod. Přibližně stejné jsou časy pro zahájení prací při zimní údržbě. V Boskovicích v pracovní dny do 30 minut, v mimopracovní dny do 60 minut. V Poličce do 30 minut v pracovní dny, do 90 minut v mimopracovní dny. V Olešnici pak stejně jako v Poličce.

 

Plány zimní údržby také stanovují techniku používanou pro zimní údržbu. V Olešnici disponujeme nasmlouvaným traktorem s radlicí, vlastním traktorem s radlicí, elektrickou multikárou s radličkou, v případě úklidu sněhu pak s nasmlouvaným nakladačem. Smluvně jsou využity také posypový vůz s radlicí SÚS JMK a rozmetadlo inertního posypu VSP Group a.s. V Poličce dle jejich plánu zimní údržby disponují dvěma traktory, malotraktorem , dvěma multikárami, třemi nakladači a zametacím vozem. Boskovice pak disponují čtyřmi traktory s radlicí, malotraktorem s radlicí a dvěma nakladači.

 

S ohledem na velikost měst a počet a rozlohu místních komunikací je technika v Olešnici odpovídající a v rámci zákonem a plánem zimní údržby schopna do 48 hodin zajistit zimní údržbu všech místních komunikací.

 

Na závěr se ještě jednou musím zastat zaměstnanců města. Někteří za mzdu blížící se mzdě minimální zimní údržbu místních komunikací provádějí ručně. Pokusy o zvýšení jejich počtu posilou z řad uchazečů o práci z úřadu práce se opět ukázaly jako marné. O to víc vyzdvihuji a děkuji všem těm, kdo  si „zametají před vlastním prahem“. Bez řečí, bez komentářů, prostě proto, že to tak cítí. Díky.

 

PaedDr. Zdeněk Peša, starosta

 

https://www.olesnice.cz/uredni-deska/neuvedeno/zimni-plan-udrzby-2019-2020

https://www.boskovice.cz/plan-zimni-udrzby/d-24978

http://www.tespolicka.cz/attachedfiles/art-3/Plan-zimni-udrzby.pdf

 

* Zákon o pozemních komunikacích v § 27 odst. 3 „Vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.“

 

**Závadou ve sjízdnosti

na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebnětechnickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( § 26, odst.6 zákona ).

 

**Závadou ve schůdnosti

je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům ( § 26 odst.7 zákona ).