Vydáno dne 5. 3. 2019Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková139x přečteno

21. února se sešlo na svém třetím zasedání zastupitelstvo města, aby schválilo mimo jiné nejdůležitější bod programu, totiž rozpočet na rok 2019. Tento dokument byl připravován dlouhodobě a byly do něho zakomponovány vedle mandatorních výdajů také investice. Mezi investicemi najdeme ty, které budou z rozpočtu města pouze dofinancovány, protože velká část bude hrazena již z dříve získaných dotačních programů. Takto budou financovány chodníky k základní škole v ulici Hliníky a chodníky k mateřské škole v ulici Veselské. Dotačně podpořen bude též geologický průzkum – vrty k zajištění zdrojů pitné vody. Již od jara bude sloužit zaměstnancům města při úklidu obce a dalších pracích elektromobil, také dotačně podpořený.

Největší investicí ovšem zůstává rekonstrukce průtahu II/362 ve stavebních objektech, které patří městu. Nové chodníky, které jsou součástí tohoto projektu, budou též částečně financovány z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Velkou část stavebních prací však bude nutno financovat z úvěru. Zastupitelstvo nově schválilo úvěr na opravu výměnou části kanalizace v ulici Rovečínské. Schválení dodatku smlouvy s dodavatelskou firmou PORR a. s. odložilo na další jednání zastupitelstva s tím, že budou vyjasněny podklady rozpočtu akce. Zastupitelstvo města v rámci schváleného rozpočtu ponechalo finanční rezervu především na financování těch stavebních činností, které mohou okolnosti dosud neznámé v průběhu výstavby „průtahu“ přinést. Také toto byl důvod, proč bylo odloženo odbahnění rybníku „Pešáku“.

Zastupitelstvo města schválilo na základě pravidel Ministerstva pro místní rozvoj podání žádosti o dotaci na pokračování rekonstrukce kulturního domu a modernizaci sportovního areálu nad koupalištěm. Významnou položkou rozpočtu je podpora kulturních a společenských akcí a podpora olešnických spolků. Grantový systém města rozdělí v příspěvcích spolkům částku 500 tis. Kč. Na podporu zachování kulturního dědictví města schválilo zastupitelstvo finanční dar římskokatolické farnosti na odstranění vlhkosti zdiva kulturní památky kostela sv. Mikuláše.

Za pomoci zapůjčené techniky zajistil radní Mgr. Mareček zkušební přenos jednání zastupitelstva prostřednictvím internetu. Kvalita záznamu zvuku i obrazu odpovídala použité finančně nepříliš nákladné technice, avšak svůj účel splnila. Proto bude pořízena pro přímý přenos z dalších jednání zastupitelstva.

Foto: Večerní loučení se zimou (J. Horák)