Vydáno dne 6. 3. 2017Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková84x přečteno

Zastupitelstvo města se sešlo na svém 14. zasedání 23. února. Po dvou měsících rozpočtového provizoria schválilo stěžejní bod programu, kterým byl rozpočet města na rok 2017. Protože loňský rozpočet skončil přebytkem, byly tyto peníze zapojeny do rozpočtu roku 2017. Společně se zapojením již schválené dotace na „Zvýšení kapacity a modernizace MŠ Olešnice", daňových příjmů a ostatních příjmů rozpočtu bude rozpočet ve výši 47 301,70 tis. Kč. Objem příjmů i výdajů z pohledu předchozích roků jistě úctyhodný. Tato vysoká částka odpovídá též v rozpočtu připraveným finančním zdrojům na investice, jejichž výše je plánována na 21 mil. Kč.

Největší část těchto finančních prostředků bude použita na již výše uvedený projekt „Zvýšení kapacity a modernizace MŠ Olešnice". Tento projekt podalo město Olešnice v žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v předchozím roce. Projekt byl vybrán k podpoře a na prahu roku bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby a dodavatele vybavení. Před zasedáním zastupitelstva se uskutečnilo otevírání obálek a tak mohlo zastupitelstvo na svém zasedání již schválit smlouvu o dílo a kupní smlouvu s dodavateli. Zastupitelstvo též schválilo úvěrovou smlouvu na předfinancování dotace. Realizace projektu se uskuteční v prázdninových měsících a čtenáři zpravodaje se o ní ještě hodně dozví v následujících měsících nejenom jako informaci o přípravě, ale i o průběhu a následně o výsledku realizace projektu.

Další velkou stavbou podmíněnou případným dofinancováním z rozpočtu Jihomoravského kraje je výstavba kanalizace na ulici Rovečínské. Zastupitelstvo nezapomíná ani na rekonstrukci a opravy místních komunikací. Zcela z rozpočtu města bude provedena rekonstrukce chodníků na ulici Obora po rekonstrukci veřejného osvětlení. Město Olešnice požádalo o podporu formou dotace Státní fond dopravní infrastruktury na rekonstrukci chodníků na ulici gen. Čápka. O výsledku – úspěchu či neúspěchu přidělení dotace se teprve dozvíme. V případě, že Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje bude realizovat první etapu stavby Olešnice II/362 – průtah" stavbou vozovky, bude muset město bez ohledu na případnou dotaci chodníky v ulici gen. Čápka postavit také z vlastních zdrojů.

Zastupitelstvo města se dlouhodobě snaží o zlepšování, opravy a údržbu budov v majetku města. V podstatě poslední rekonstrukce a zásadní opravy z dlouhodobého plánu čekají na kulturní dům. Byla zpracována projektová dokumentace na soubor dílčích rekonstrukcí a oprav, která zahrnuje např. výměnu střechy, rekonstrukci kotelny a ústředního vytápění, dokončení výměny oken, opravu fasády, opravy interiéru a rekonstrukci toalet. Celková výše těchto oprav činí více než 9 mil. Kč a protože neexistuje dotační titul, který by umožnil financování z jiných zdrojů než z rozpočtu města, budou rekonstrukce prováděny obdobně jako u jiných budov v majetku města (např. lékařské středisko, MŠ, ZŠ) po etapách. Pro letošní rok rozhodlo zastupitelstvo o komplexní rekonstrukci toalet kulturního domu.

Také základní škola a její potřeby byly součástí rozhodování o rozpočtu města. Po velkých opravách a rekonstrukcích v budově školy, kterými byly například v loňském roce šatny, rozhodlo zastupitelstvo o výměně zastaralých a částečně nefunkčních spotřebičů ve školní kuchyni a po mnoha létech dojde k nákupu pomůcek do jednotlivých kabinetů podle požadavku vyučujících.

Sportoviště, která město vlastní, vyžadují pravidelnou údržbu a opravy. V letošním roce budou financovány opravy fotbalového hřiště a dojde také na slibované vybavení vnitřní posilovny v budově u fotbalového hřiště.

V oblasti údržby a oprav zeleně počítá rozpočet s navýšením údržby travnatých ploch u loni dokončené stavby úprav Hodonínky. Současně bude uhrazeno nezbytné kácení dřevin při přípravě projektu „Obnova zeleně – lesopark Skalky" (včetně obecního sadu). O následnou výsadbu by mělo být postaráno s využitím dotace z OPŽP, o kterou město bude žádat. Skalek se dotkne další investice zahrnutá do rozpočtu roku 2017, totiž odbahnění rybníku Obecňák v závěru roku.

Z výše uvedeného vyplývá, že si pro rok 2017 zastupitelstvo města vytýčilo náročné cíle. K jejich dosažení bude třeba zajistit kvalitní dodavatele prací a současně též vyčkat na rozhodnutí o přidělení dotací, o které bylo požádáno tak, aby mohly být tyto cíle naplněny beze zbytku.

Modrotisk