Vydáno dne 4. 12. 2019Vložil/a: Ing. Soňa Večeřová, Ph.D57x přečteno

Obecní sad za zahradou kulturního domu

Žáci ZŠ a MŠ Olešnice, Sázíme stromy z.ú. a dobrovolníci na základě rozhodnutí rady města o umístění sadu vysadili 11. listopadu 22 ovocných stromů jako nový obecní sad za zahradou kulturního domu. Symbolicky se tak stalo před oslavou 30. výročí „Sametové revoluce“. Je třeba zmínit záslužnou činnost neziskové organizace Sázíme stromy z.ú.

Tato nezisková organizace si dala za cíl zazeleňovat plochy všude tam, kde to má smysl. Funguje pátým rokem a za tu dobu se jim podařilo zasadit již 5 737 vzrostlých stromů, 6 396 keřů a do sázení zapojili 7 470 dobrovolníků.

Peníze získávají od firem, pozemky pro výsadbu vybírají ve spolupráci s obcemi a na vybraných pozemcích pak zaměstnanci dané firmy nebo dobrovolníci pod vedením jejich koordinátorů vysadí darované stromy. Obec dostane stromy zdarma, pokud se zaváže, že o vysazené stromy v následujících letech bude pečovat. Péče zahrnuje především zálivku, okopávku výsadbové jámy a u ovocných stromů výchovný řez.

Předmětem výsadby jsou nové aleje a stromořadí, obnovují se remízky, doplňují stromy do ovocných sadů, sází se stromy podél polních cest, cyklostezek, kolem rybníčků, dětských hřišť i jednotlivé stromy a keře v okolí pomníčků nebo se jedná o rozsáhlejší výsadbu biokoridorů.

Více o této neziskové organizaci a jejím fungování se dozvíte na webových stránkách www.sazimestromy.cz

Rada města děkuje tímto za výborný podnět, předané stromy a práci koordinátorů neziskovky Sázíme stromy z.ú. a žákům školy a dobrovolníkům za výsadbu sadu. Je třeba připomenout, že po 150 letech je za zahradou kulturního domu, kdysi tzv. fabriky a školy, znovu vysázen ovocný sad, který tu tehdy býval.

 

 

Plošná deratizace

Informací městského rozhlasu byli občané Olešnice informováni, že v průběhu několika týdnů probíhá plošná deratizace v kanalizaci města Olešnice. Přestože město deratizační práce rozhodně nezanedbává a deratizace je prováděna každoročně, je tento způsob deratizace celoplošný a návnady na potkany jsou umístěny i do silničních dešťových vpustí. Cílem je zjistit a vyhodnotit ohniska výskytu potkanů a následnou deratizací na ně více zacílit.