Vydáno dne 2. 2. 2018Vložil/a: Ing. Marie Šafaříková146x přečteno

V prosinci loňského roku se celá řada olešnických i mimoolešnických absolventů základní školy zúčastnila křtu knihy „Město Olešnice – kapitoly z historie školství“. Kniha si získala mnoho čtenářů a pro mne jako autora potěšující ohlas. Protože školství v Olešnici není jen velká tradice hodná zaznamenání, ale v našich dětech a vnucích také budoucnost regionu, je věcí samosprávy, aby se snažila jít v zajištění zázemí školství s dobou.

V loňském roce se nám podařilo díky dotaci Integrovaného regionálního operačního programu rekonstruovat a rozšířit kapacitu mateřské školy (nákladem 12 milionů korun). V letošním roce nás pak čeká realizace projektu (opět díky úspěšně získané dotaci), který jsem nazval při přípravě žádosti o dotaci „ZŠ Olešnice – moderně a komplexně“.

Projekt je zaměřen na vybudování a vybavení odborných učeben a je oceněn na 13, 517 milionů korun. Z toho 90 % činí dotace EU. Zastupitelstvo města v prosinci hlasováním koaličních zastupitelů podpořilo přijetí překlenovacího úvěru do doby uvolnění dotace a nyní, po výběrovém řízení na jednotlivé dodavatele, budou zahájeny jednotlivé činnosti. Nejdříve stavební úpravy a následně dodávka nábytku, vybavení a pomůcek. Pomůcky tvoří významnou položku v projektu a bude jich pro naše žáky zakoupeno za více než 3 mil. Kč. Pomůcky pro fyziku, chemii a přírodopis a další doplní a významně rozšíří vybavení kabinetů. Pro zajímavost: řada vycpanin a přírodnin v kabinetu přírodopisu pochází z druhé poloviny 19. století ze sbírek Dr. Emila Holuba, jako doklad zájmu o školu tehdejšího vedení obce, které je zakoupilo. Většina ostatních pomůcek morálně i technicky zastarala.

Co tedy základní školu v tomto roce čeká:

Veškeré projektem řešené místnosti učeben a kabinetů budou vybaveny novým nábytkem a novou technikou pro modernizaci výuky odborných předmětů a cizích jazyků splňující požadavky na výuku 21. století. Jedná se zejména o interaktivní tabule, výukové programy, notebooky pro využití ve výuce apod. Učebny s kabinety budou napojeny na centrální server, na kterém budou uloženy multilicencované výukové programy. Žáci i vyučující tak díky mobilním zařízením (osobnímu počítači) budou moci aktivně využívat požadované výukové programy.

Postupný pokles počtu žáků ze 420 a jejich stabilizace na čísle cca 300 umožňuje přebudování některých původních kmenových učeben na učebny odborné, pro moderní výuku přírodovědných předmětů, cizích jazyků a pracovních činností. Všechny nově vytvořené prostory, podpořené z IROP, budou bezbariérově dostupné díky pořízení schodišťového „schodolezu“. Díky pořízení daného zařízení bude zajištěna fyzická dostupnost a bezbariérovost vzdělávacího zařízení.

V rámci daného projektu bude vytvořeno sedm odborných učeben, čtyři kabinety pro přípravu vyučujících a tři sklady. Zároveň dojde k výsadbě zeleně v areálu školy a zajištění vybavení ITC v souladu se „standardem konektivity škol“.

Sklad školních dílen

Sklad školních dílen bude vybaven dostatečným množstvím skříní, do nichž budou moci být uloženy pomůcky sloužící k výuce předmětu praktických činností. (Tyto pomůcky a nářadí byly zakoupeny z jiného dotačního titulu EU před několika lety).

Odborná učebna matematiky

Odborná učebna matematiky bude dovybavena interaktivní tabulí a mobilním dobíjecím centrem. Zároveň bude pořízeno PC pro učitele. K výuce budou žákům nově sloužit i pořizované notebooky. Díky tomu bude možné při využívat adekvátní výukový software. Po realizaci projektu bude v této učebně probíhat výuka všech hodin matematiky na druhém stupni ZŠ.

Odborná učebna prvouky a přírodovědy

Odborná učebna prvouky a přírodovědy bude vybavena interaktivní tabulí, žákovským pracovním pultem, skříněmi pro uložení pomůcek a lištou na zavěšení map. Zároveň bude pořízeno PC pro učitele. I v tomto případě bude výuka podpoře vhodným softwarem.

Kabinet odborné učebny prvouky a přírodovědy

Kabinet prvouky a přírodovědy bude vybaven skříní na mapy, regály a jedním místem pro učitele (pracovní stůl, židle, atp.).

Odborná učebna cizích jazyků – 1. stupeň

V odborné učebně pro výuku cizích jazyků (1. stupeň) bude zřízeno 22 pracovišť pro žáky a 1 pracoviště učitele. Dále bude vybavena interaktivní tabulí a učitelským PC. Výuka anglického a německého jazyka bude podpořena pořízením výukových programů.

Odborná učebna cizích jazyků – 2. stupeň

Protože jazyková učebna pro výuku cizích jazyků na 2. stupni je v současné době vybavena vhodným nábytkem, dojde v rámci projektu k pořízení pouze interaktivní tabule, PC pro učitele a výukových programů.

Sklad pomůcek prvouky a přírodovědy

Po obvodu dané místnosti budou umístěny regály pro uložení pomůcek.

Odborná učebna přírodopisu

Tato učebna bude nově vybavena učitelským demonstračním pultem, pracovním pultem pro žáky a mycím koutem. V zadní části místnosti budou umístěny skříně na exponáty. I zde bude možné využít interaktivní tabuli, učitelské PC a software podporující výuku. Okna bude možné zatemnit novými roletami. V učebně bude probíhat 12 hodin výuky týdně.

Kabinet odborné učebny přírodopisu

Kabinet bude disponovat místem pro vyučujícího a řadou úložných prostor.

Odborná učebna chemie

Tato odborná učebna bude vybavena potřebným nábytkem a zařízením umožňujícím provádění různých pokusů, přičemž je navržena pro 30 žáků. Vyučující bude moci využít demonstrační pult, interaktivní tabuli, PC a výukové programy. Okna bude možné zatemnit roletami. Podél stěny budou umístěny skříně pro uložení pomůcek. V zadní části se počítá s lištou na zavěšení map. Nově vybavená učebna umožní realizovat další škálu pokusů, které nám současné podmínky neumožňují.

Kabinet chemie

Daný kabinet bude disponovat místem pro učitele, přípravným pultem a řadou úložných prostor.

Sklad chemie

Sklad chemie bude vybaven úložnými prostory a skříní na chemikálie.

Kabinet fyziky

Učebna fyziky byla postavena a vybavena z předchozí dotace EU, a proto se nově jedná o vybavení kabinetu a pořízení pomůcek.

Do kabinetu fyziky se počítá s pořízením skříní pro uložení pomůcek a zřízením místa pro učitele.

Venkovní učebna

Venkovní učebna bude sloužit k výuce pěstitelských prací, prvouky a přírodovědy minimálně v měsících květen, červen, září a říjen. Pokud to klimatické podmínky umožní, bude využití širší. Postavena bude ve spojovacím krčku mezi hlavní budovou a přístavbou školy u nové školní zahrady.

Co říci závěrem:

Realizace projektu „ZŠ Olešnice – moderně a komplexně“ je uskutečněním vizí, které se zdály být nedosažitelnými s ohledem na finanční náročnost. Je projektem, který navazuje na řadu dalších, které se v budovách základní školy uskutečnily, převážně s podporou dotací strukturálních fondů EU a fondu EHP Norska. Dnes si asi jen málokdo uvědomuje, že děti usedají na židle do lavic pořízených z peněz z Norského království. Stejně tak jako to, že za okna, zateplenou fasádu, nová kotelnu i systém vytápění, který každoročně šetří statisíce za plyn, vděčí město dotacím EU. Zmíním ještě počítačové vybavení školy, díky kterému naši žáci mohou jít skutečně s dobou.

Škola je místem, kde vyrůstá a vzdělává se mladá generace našeho širokého regionu. Je dobré, že na prostředí a technické zázemí, které se neustále zkvalitňuje, samospráva nezapomíná. Proto děkuji kolegyni a kolegům zastupitelům, kteří nový projekt podpořili do jeho závěrečné, realizační fáze.

PaedDr. Zdeněk Peša